BestPrice.gr

Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 2111049100 , ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00 - 18:00 , ΣΑΒ : 09:00 - 15:00

Ωράριο Παραλαβών: ΔΕΥ&ΤΕΤ&ΣΑΒ 09.00-15.00 & ΤΡΙ&ΠΕΜ&ΠΑΡ 09.00-14.00 & 17.00-20.30

0

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ,TABLETS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσµίως.

Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαιούστε συµµετοχής στην ασφάλιση εάν :

Είστε άνω των 18 ετών


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισµένους κινδύνους:

Πυρκαγιά και κεραυνός

Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet)

Νερά, καλύπτεται η ασφαλιζόµενη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΥΨΗ: Η κατά περίπτωση παρεχόµενη ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζηµίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισµένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Διευκρινισεις Ασφαλισµενων Κινδυνων


Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την “Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet”. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζηµίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο

ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.


ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500,00 ανά ασφαλιζόμενο κινητό ή tablet και σε € 2.500,00 ανά ασφαλιζόμενο laptop.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αξία αγοράς (σύµφωνα µε τιµολόγιο/ απόδειξη) ως καινουργές.
Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς/απαίτησης, και αντίστοιχα η απλλαγή 30% της ζημιάς αντίστοιχα .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, η αποζηµίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισµένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις:

Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζηµιάς στη GENERALI µέσα σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµίας:

Αντίγραφο Τιµολογίου / Απόδειξης αγοράς

Πρωτότυπο Τιµολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων ή ζηµιά από Νερά

Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης

Αντίγραφου δελτίου συµβάντος από τις Αρµόδιες Αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή Νερών.

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού έως την λήξη της αρχικής ετήσιας διάρκειας ασφάλισης του αρχικού Πιστοποιητικού που είχε εκδοθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε δικαίωµα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωµα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ηµερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερµηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρµόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δηλώνεται και συµφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωµα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αµερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και email: info@xirogiannopoulos.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

H αναγγελία ζηµιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: τηλ.: 210 8096100 και email: info@generali.gr

Συχνές Ερωτήσεις σε περίπτωση

Ζηµιάς σε Συσκευή (Κινητό & Tablet)

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζηµιάς στη συσκευή µου, για να αποζηµιωθώ από την Generali;

Θα πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία τα παρακάτω απαραίτητα παραστατικά:

Σύντοµη περιγραφή του γεγονότος

Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης

Αντίγραφο τιµολογίου ή απόδειξης αγοράς του ασφαλισµένου κινητού ή tablet

Τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού σας

Επιπλέον των παραπάνω, απαιτούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς • κεραυνού:

Αντίγραφο του Δελτίου Συµβάντος της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας


Σε περίπτωση θραύσης οθόνης • κρυστάλλων του κινητού / tablet:

Φωτογραφίες του κινητού / tablet, που έχει υποστεί τη θραύση, στις οποίες θα διακρίνεται και τον ΙΜΕΙ*

Πρωτότυπο τιµολόγιο ή απόδειξη επισκευής ή αντικατάστασης του κινητού ή tablet, που έχει υποστεί τη θραύση οθόνης – κρυστάλλων.

* 15ψήφιος αριθµός ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε κινητό τηλέφωνο. Για να βρείτε τον IMEI σας, πληκτρολογήστε: *#06# Ο κωδικός θα εµφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πότε, σε ποιον και µε ποιον τρόπο στέλνω τα παραστατικά;

Για την άµεση και εύρυθµοι δροµολόγηση της ζηµιάς σας, θα πρέπει να αποστέλλονται τα παραπάνω αναφερόµενα παραστατικά, µέσα σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµιάς σας, ηλεκτρονικά στην Generali, στο e-mail: info@generali.gr (τηλ. 210 8096100), µε κοινοποίηση στην Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ, στο e-mail: claims@xirogiannopoulos.gr (210 3602226-9).

Πότε και µε ποιόν τρόπο θα πραγµατοποιηθεί η αποζηµίωσή µου;

Αµέσως µετά την υποβολή του συνόλου των παραστατικών και την παραλαβή και αξιολόγηση της ζηµιάς από την Εταιρία, το ποσό της αποζηµίωσης κατατίθεται από την Generali, στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό, που έχετε δηλώσει.

Εάν συµβεί για δεύτερη φορά ζηµιά στη συσκευή µου, ισχύει η κάλυψη που έχω;

Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και δεύτερου ζηµιογόνου γεγονότος, για την ίδια ασφαλιστική περίοδο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να καταβληθεί επασφάλιστρο €15,00, για το διάστηµα της ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται από την ηµεροµηνία του πρώτου ζηµιογόνου γεγονότος, έως την λήξη της αρχικής περιόδου ασφάλισης.

Η αγορά της επέκτασης κάλυψης να γίνει εντός 14 ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης.